Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

 

 

 

 

 

DYREKTOR

PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ w WAŁCZU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

ASYSTENT KOORDYNATORA

 

w ramach realizacji projektu konkursowego pn.

„Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim”

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty

Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół

 

I. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

 1. Wymagania niezbędne:
  • posiadanie obywatelstwa polskiego,
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, a także korzystanie z pełni praw publicznych,
  • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
   z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • posiadanie wykształcenia średniego ekonomicznego,
  • posiadanie minimum 5 letniego stażu pracy,
  • posiadanie co najmniej 3 letniego doświadczenia w przygotowywaniu i realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych,
  • umiejętność obsługi komputera, w tym obsługa pakietów biurowych MS Office,
  • umiejętność pracy w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych,
  • umiejętność pracy w Generatorze Wniosków Płatniczych,
  • umiejętność pracy w Podsystemie Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego dla POKL – PEFS.

2. Wymagania dodatkowe:

 • systematyczność, dokładność, komunikatywność,
 • samodzielność i odpowiedzialność w realizacji powierzonych zadań,
 • umiejętności planowania i organizowania.

II. Zakres wykonywanych zadań:

 1. prowadzenie spraw administracyjno-biurowych związanych z realizacją projektu,
 2. zapewnienie terminowej realizacji działań wynikających z harmonogramu projektu,
 3. bieżące przekazywanie osobom zaangażowanym w realizację projektu ustaleń Koordynatora Projektu,
 4. sporządzanie protokołów ze spotkań Grupy Zarządzającej,
 5. opracowywanie i przygotowywanie wniosków o płatność,
 6. archiwizowanie dokumentacji projektu, zgodnie z prawem i założeniami PO KL,
 7. wprowadzanie i bieżące aktualizowanie danych zawartych w Podsystemie Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego dla PO KL – PEFS,
 8. przestrzeganie i nadzorowanie przetwarzania danych osobowych w projekcie, zgodnie
  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych,
 9. prowadzenie dokumentacji merytorycznej projektu,
 10. opisywanie pod względem merytorycznym dokumentów związanych z wydatkami projektu,
 11. działania logistyczne – organizacja spotkań, wykładów, warsztatów, konsultacji, zakup materiałów biurowych,  
 12. działania informacyjno-promocyjne projektu,
 13. wykonywanie poleceń Koordynatora i Menadżera Projektu,
 14. inne zadania wynikające z dokumentów programowych, umów i porozumień, związane
  z prawidłowym przebiegiem realizacji projektu.

III. Warunki zatrudnienia:

 1. Liczba stanowisk: 1.
 2. Podstawa zawarcia stosunku pracy: umowa o pracę na czas określony do dnia 31.08.2015r., w wymiarze ½ etatu.
 3. Miejsce wykonywania pracy:
  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałczu, ul. Południowa 10b.

IV. Wymagane dokumenty: 

 1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej – CV, wg załączonego wzoru,
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – druk dostępny na stronie internetowej www.pppwalcz.comlub w sekretariacie Poradni,
 4. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie kandydata dotyczące warunków zatrudniania personelu do projektu według Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 01 lipca 2013r. i Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 24 grudnia 2012r.,
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 9. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 10. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, uprawnienia
  i umiejętności.

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu oryginałów dokumentów.

Dokumenty wymienione w poz. 1-8 muszą być własnoręcznie podpisane przez kandydata.

V. Termin i miejsce składania dokumentów:  

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Poradni bądź przesłać pocztą na adres:

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Południowa 10b

78-600 Wałcz

 

w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór na stanowisko pracy ASYSTENT KOORDYNATORA w ramach realizacji projektu pn. „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim” w nieprzekraczalnym terminiedo dnia 14 listopada 2013r. do godz. 12:00.

 

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Poradni niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałczu (www.bip.ppp.powiatwalecki.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Poradni przy ul. Południowej 10b.

 

 

Wałcz, dnia 04.11.2013r. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Syrnyk 04-11-2013 11:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-11-2013
Ostatnia aktualizacja: Marek Syrnyk 04-11-2013 11:39