Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

 

 

 

 

DYREKTOR

PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ w WAŁCZU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

SZKOLNY ORGANIZATOR ROZWOJU EDUKACJI (SORE)

 

w ramach realizacji projektu konkursowego pn.

„Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim”

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty

Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół

 

I. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

 1. Wymagania niezbędne:
  • posiadanie obywatelstwa polskiego,
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, a także korzystanie z pełni praw publicznych,
  • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
   z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego z przygotowaniem pedagogicznym,
  • posiadanie certyfikatu SORE,
  • posiadanie minimum 3 letniego stażu pracy,
  • udokumentowane, systematyczne doskonalenie zawodowe,
  • umiejętność obsługi komputera, w tym obsługa pakietów biurowych MS Office,
  • umiejętność konstruowania narzędzi badawczych oraz doświadczenie w prowadzeniu badań diagnostycznych,
  • doświadczenie w koordynowaniu pracy zespołowej.

2. Wymagania dodatkowe:

 • systematyczność, odpowiedzialność, dokładność, komunikatywność,
 • umiejętności planowania i organizowania,
 • doświadczenie w prowadzeniu ewaluacji wewnętrznej placówki oświatowej,
 • doświadczenie w podejmowaniu działań związanych z diagnozą w obszarze nauczanie/wychowanie/szkolenie nauczycieli,
 • dyspozycyjność, która umożliwi realizację zaplanowanych zadań tak, aby były one zgodne z potrzebami uczestników,
 • dobra znajomość rynku edukacyjnego w powiecie wałeckim.

II. Zakres wykonywanych zadań:

Koordynacja procesów rozwoju placówek (jedna osoba na około 6-7 szkół
i placówek oświatowych) poprzez:

 1. Opracowanie rocznych planów wspomagania doskonalenia zawodowego nauczycieli, realizowanych bezpośrednio w szkołach/przedszkolach, ze szczególnym uwzględnieniem:
  • wsparcia dyrektora i nauczycieli w sprecyzowaniu diagnozy faktycznych potrzeb, przygotowanie wybranej oferty doskonalenia do realizacji,
  • pomoc w sformułowaniu celów i opracowaniu kompleksowych projektów rozwojowych oraz monitorowaniu ich wdrażania,
  • wsparcie szkoły/przedszkola w przygotowaniu Rocznego Planu Wspomagania, ściśle odpowiadającego na potrzeby szkoły (przeprowadzenie warsztatu diagnostyczno-rozwojowego),
  • dobór form doskonalenia adekwatnych do potrzeb oraz ich ewaluacja,
  • podejmowanie wszelkich działań związanych z realizacją w szkole/przedszkolu konkretnej oferty (spotkania, konsultacje zbiorowe i indywidualne, w miarę potrzeby organizowanie spotkań i konsultacji z ekspertami – specjalistami w wybranym obszarze doskonalenia),
  • utrzymywanie stałego kontaktu z dyrektorem i nauczycielami,
  • wsparcie przy zapewnianiu obiegu informacji (stały kontakt z osobami zaangażowanymi w realizację Rocznego Palny Wspomagania, dbanie o przepływ informacji dotyczących działań podejmowanych w ramach jego współpracy ze szkołą/przedszkolem),
  • opracowanie wymagań na ekspertów zewnętrznych,
  • stała współpraca z ekspertami zewnętrznym oraz ustalenie z ekspertami i pracownikami biura projektu zmian w programie warsztatów,
  • opracowanie przy współpracy z ekspertami wzoru kwestionariusza kompetencji, który będzie wypełniany dla każdego uczestnika, organizowanie zaplanowanych form wspomagania (w tym sale, catering, materiały biurowe) we współpracy z biurem projektu,
  • monitorowanie przebiegu realizacji rocznego planu wspomagania, reagowanie na pojawiające się trudności,
  • dokumentowanie podejmowanych działań – miesięczne sprawozdania dostarczane do biura projektu najpóźniej do 10-go dnia następnego miesiąca,
  • w zależności od potrzeb wsparcie w trakcie organizowanych warsztatów – uczestnictwo w spotkaniach,
  • przygotowanie sprawozdań z przebiegu realizacji Rocznego Planu Wspomagania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  III. Warunki zatrudnienia:
 1. Liczba stanowisk: 6.
 2. Podstawa zawarcia stosunku pracy:
  • umowa o pracę na czas określony do dnia 31.08.2015r., w wymiarze ½ etatu –
   4 stanowiska,
  • umowa cywilno-prawna na czas określony do dnia 31.08.2015r. w wymiarze 80h/m-c–
     2 stanowiska.
 3. Miejsce wykonywania pracy:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałczu, ul. Południowa 10b.

IV. Wymagane dokumenty: 

 1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – druk dostępny na stronie internetowej www.pppwalcz.comlub w sekretariacie Poradni,
 4. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 8. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 9. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, uprawnienia
  i umiejętności.

 

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu oryginałów dokumentów.

Dokumenty wymienione w poz. 1-7 muszą być własnoręcznie podpisane przez kandydata.

V. Termin i miejsce składania dokumentów:  

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Poradni bądź przesłać pocztą na adres:

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Południowa 10b

78-600 Wałcz

 

w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór na stanowisko pracy SORE w ramach realizacji projektu pn. „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim” w nieprzekraczalnym terminiedo dnia14 listopada 2013r. do godz. 12:00.

 

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Poradni (www.bip.ppp.powiatwalecki.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Poradni przy ul. Południowej 10b.

 

Wałcz, dnia 04.11.2013r.

/strong

nbsp; nbsp;

nbsp; nbsp; em

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Syrnyk 04-11-2013 11:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-11-2013
Ostatnia aktualizacja: Marek Syrnyk 08-11-2013 09:08