Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Regulamin naboru personelu do projektu

 

Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego
systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim”

 

realizowanym przez: Powiat Wałecki/Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wałczu

współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

§1

Informacje o projekcie i postanowienia ogólne

1. Celem Regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania pracowników na stanowiska w Projekcie
w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowiska pracy w ramach projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim”.

2. Regulamin określa zasady naboru pracowników zatrudnianych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

3. Projekt powyższy realizowany jest na podstawie wniosku nr WND - POKL.03.05.00-00-042/13 zatwierdzonego do finansowania przez IP2- al. Szucha 25, 00-918 Warszawa.

4. Realizatorem Projektu jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałczu (nazwa skrócona:
PP-P Wałcz, ul. Południowa 10b, 78-600 Wałcz (zwana dalej „Realizatorem”).

5. Biuro Projektu znajduje się w siedzibie PP-P Wałcz - 78-600 Wałcz, ul. Południowa 10b.

6. Termin realizacji Projektu: 01.11.2013r. - 31 sierpnia 2015r.

7. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

8. Dokumentem nadrzędnym wobec niniejszego Regulaminu są dokumenty programowe POKL, takie jak Szczegółowy Opis Priorytetów POKL, Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków POKL, Zasady finansowania (itp.) oraz wniosku o numerze WND - POKL.03.05.00-00-042/13 zatwierdzonego do finansowania przez IP2

§2

Skład komisji dokonującej naboru

1. Dyrektor PP-P Wałcz dokonuje wyboru 3 osobowej komisji konkursowej odpowiedzialnej za nabór

personelu do Projektu.

2.Komisja może podejmować swoje czynności jeżeli obecni są co najmniej dwaj jej członkowie.

3.W uzasadnionych przypadkach członkowie komisji mogą wyznaczyć swoich zastępców. Natomiast

w przypadku osobistego wzięcia udziału przez któregokolwiek członka komisji w rekrutacji - komisja

dokonuje wyboru z wyłączeniem członka, którego sprawa dotyczy.

 

§3

Etapy naboru

1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w Projekcie.

2. Składanie dokumentów rekrutacyjnych.

3. Wstępna selekcja kandydatów - na podstawie warunków formalnych.

4. Selekcja końcowa kandydatów - na podstawie analizy załączonych dokumentów.

5. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko w Projekcie.

6. Podjęcie decyzji o zatrudnieniu i podpisanie umowy.

§4

Ogłoszenie o naborze

1. Ogłoszenie o naborze do Projektu umieszcza się na tablicy ogłoszeń w Biurze Projektu oraz

na stronie internetowej: http://www.bip.ppp.powiatwalecki.pl/.

2. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko zawiera:

a) nazwę i adres Realizatora wraz z miejscem, sposobem i terminem złożenia oferty,

b) określenie stanowiska/funkcji,

c) określenie minimalnych wymagań, a także warunków zatrudnienia,

d) określenie obowiązków/zadań wykonywanych na danym stanowisku,

e) ewentualnie przedłożenie wymaganych dokumentów.

3. Termin na złożenie ofert nie powinien być krótszy niż 7 dni kalendarzowych od opublikowania ogłoszenia.

 

§5

Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych

1.Po opublikowaniu ogłoszenia prowadzony jest nabór, w trakcie którego następuje przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą na wolnym stanowisku
w Projekcie.

2. Oferta powinna zawierać:

a) określenie stanowiska (np. specjalista ds. finansowych),

b) dane osobowe kandydata,

c) dane kontaktowe,

d) zawarcie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji projektu (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych - Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926).

3. Realizator zastrzega sobie możliwość wskazania innych dokumentów (np. CV, kserokopii dokumentów poświadczających wykształcenie, świadectw pracy, referencji/rekomendacji, itp.) potwierdzających spełnienie w ogłoszeniu określonych wymagań.

 

§6

Sprawdzanie ofert po względem formalnym

1. Oferty składane osobiście lub za pośrednictwem poczty.

2. Oferty, które wpłynęły po upływie terminu zostają odrzucone.

3. Oferty spełniające wymogi formalne (również po uzupełnieniu) poddawane są analizie komisji.

 

§7

Końcowy wybór ofert

1. Oferty spełniające wymogi formalne (również po uzupełnieniu) poddawane są analizie Komisji.

2. Priorytet wyboru dokonywany jest w oparciu o dwie przesłanki: spełnienie wymogów formalnych oraz merytorycznych określonych w specyfikacji stanowiska.

3. W przypadku wątpliwości komisji lub ofert o podobnej treści decydować może wiedza

i doświadczenie oferenta, termin wpływu oferty.

§8

Protokół z wyboru oferentów

1. Protokół zawiera w szczególności:

a) określenie stanowiska w Projekcie,

b) liczbę nadesłanych ofert na stanowisko, w tym liczbę ofert spełniających wymagania

formalne,

c) imiona i nazwiska kandydatów wraz z ich adresem zamieszkania,

d) uzasadnienie danego wyboru,

f) skład Komisji przeprowadzającej nabór.

 

§9

Informacja o wynikach naboru

1. Do 3 dni roboczych po zakończonym naborze kandydaci są powiadamiani o wynikach rekrutacji.

2. W przypadku nie stawienia się w ustalonym terminie wybranego na dane stanowisko kandydata, możliwy jest wybór następnych kandydatów, którzy zajęli kolejne miejsca podczas posiedzenia Komisji.

 

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje po zaakceptowaniu i podpisaniu przez Dyrektora PP-P Wałcz.

2. Realizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych.

3. Treść Regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie www wymienionej w ust. 1, §4.

4. Złożenie Oferty jest równoznaczne z akceptacją zasad obowiązujących w niniejszym Regulaminie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Syrnyk 04-11-2013 14:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-11-2013
Ostatnia aktualizacja: Marek Syrnyk 04-11-2013 14:46