Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

 

                                       

 

 

 

DYREKTOR

PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ w WAŁCZU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

KOORDYNATOR SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

 

w ramach realizacji projektu konkursowego pn.

„Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim”

 

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty

Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół

 

I. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

 1. Wymagania niezbędne:
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, a także korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego z przygotowaniem pedagogicznym,
 • posiadanie minimum 3 letniego stażu pracy,
 • udokumentowane, systematyczne doskonalenie zawodowe,
 • umiejętność obsługi komputera, w tym obsługa pakietów biurowych MS Office,
 • umiejętność konstruowania narzędzi badawczych oraz doświadczenie w prowadzeniu badań diagnostycznych,
 • doświadczenie w koordynowaniu pracy zespołowej.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. systematyczność, odpowiedzialność, dokładność, komunikatywność,
 2. umiejętności planowania i organizowania,
 3. doświadczenie w prowadzeniu ewaluacji wewnętrznej placówki oświatowej,
 4. doświadczenie w podejmowaniu działań związanych z diagnozą w obszarze nauczanie/wychowanie/szkolenie nauczycieli,
 5. dyspozycyjność, która umożliwi realizację zaplanowanych zadań tak, aby były one zgodne z potrzebami uczestników,
 6. dobra znajomość rynku edukacyjnego w powiecie wałeckim.

II. Zakres wykonywanych zadań:

Koordynacja sieci współpracy i samokształcenia poprzez:

 • przygotowanie planu działania sieci współpracy i samokształcenia zgodnego z potrzebami zgłoszonymi przez uczestników,
 • organizacja spotkań nauczycieli uczestniczących w sieci i prowadzenie rzeczonych spotkań w zakresie merytorycznym,
 • moderowanie forum dyskusyjnego na platformie cyfrowej,
 • przygotowywanie zamieszczanie na platformie cyfrowej materiałów samokształceniowych i innych zasobów edukacyjnych łączących się z tematyką sieci,
 • sporządzenie rocznego sprawozdania z pracy sieci i przedstawienie go uczestnikom,
 • promocja działań sieci,
 • rekrutacja nauczycieli do prowadzonej przez siebie sieci.                                                                                                                                                                                                                                  III. Warunki zatrudnienia:
 • Liczba stanowisk: 4.
 • Podstawa zawarcia stosunku pracy:
  • umowa o pracę na czas określony do dnia 31.08.2015r., w wymiarze 1/3 etatu –
   3 stanowiska,
  • umowa cywilno-prawna na czas określony do dnia 31.08.2015r. w wymiarze 60h/m-c– 1 stanowisko.

IV. Miejsce wykonywania pracy:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałczu, ul. Południowa 10b.

V. Wymagane dokumenty: 

 1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – druk dostępny na stronie internetowej www.pppwalcz.comlub w sekretariacie Poradni,
 4. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 8. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 9. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, uprawnienia
  i umiejętności.

 

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu oryginałów dokumentów.

Dokumenty wymienione w poz. 1-7 muszą być własnoręcznie podpisane przez kandydata.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:  

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Poradni bądź przesłać pocztą na adres:

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Południowa 10b

78-600 Wałcz

 

w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór na stanowisko pracy Koordynator sieci współpracy i samokształcenia w ramach realizacji projektu pn. „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim” w nieprzekraczalnym terminiedo dnia 14 listopada 2013r. do godz. 12:00.

 

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Poradni (www.bip.ppp.powiatwalecki.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Poradni przy ul. Południowej 10b.

 

Wałcz, dnia 04.11.2013r.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Syrnyk 04-11-2013 11:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-11-2013
Ostatnia aktualizacja: Marek Syrnyk 05-11-2013 07:44