Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

 

 

 

 

 

 

DYREKTOR

PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ w WAŁCZU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

SPECJALISTA ds. FINANSOWYCH

 

w ramach realizacji projektu konkursowego pn.

„Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim”

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty

Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół

 

I. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

 1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 •  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • studia wyższe II stopnia w zakresie finansów i rachunkowości
 •  doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • doświadczenie w pracy z wykorzystaniem narzędzi informatycznych                                                                                                                                                                                                                     2. Wymagania dodatkowe: 
 • samodzielność w podejmowaniu decyzji, operatywność,
 • umiejętność dobrego kontaktu z ludźmi,
 • umiejętność pracy w zespole,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku specjalisty ds. finansowych: 

- finansowa i rachunkowa obsługa projektu,

- sporządzanie list płac,

- rozliczenia publiczno-prawne (ZUS, podatek, ubezpieczenie zdrowotne),

- terminowe regulowanie zobowiązań wobec dostawców towarów i usług,

- sporządzanie raportów, sprawozdań, analiz i innej dokumentacji wynikającej z przepisów prawa,

- sprawdzanie pod kątem finansowym wniosków o płatność,

- monitorowanie bieżącego wykonania wydatków zgodnie z harmonogramem projektu.

III. Warunki zatrudnienia:

 1. Liczba stanowisk: 1.
 2. Podstawa zawarcia stosunku pracy: umowa o pracę na czas określony do dnia 31.08.2015r., w wymiarze ½ etatu.
 3. Miejsce wykonywania pracy:
  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałczu, ul. Południowa 10b.

IV. Wymagane dokumenty: 

 1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej – CV, wg załączonego wzoru,
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – druk dostępny na stronie internetowej www.pppwalcz.comlub w sekretariacie Poradni,
 4. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie kandydata dotyczące warunków zatrudniania personelu do projektu według Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 01 lipca 2013r. i Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 24 grudnia 2012r.,
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 9. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 10. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, uprawnienia
  i umiejętności.

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu oryginałów dokumentów.

Dokumenty wymienione w poz. 1-8 muszą być własnoręcznie podpisane przez kandydata.

V. Termin i miejsce składania dokumentów:  

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Poradni bądź przesłać pocztą na adres:

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Południowa 10b

78-600 Wałcz

 

w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór na stanowisko pracy Specjalista ds. finansowych w ramach realizacji projektu pn. „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim” w nieprzekraczalnym terminiedo dnia 14 listopada 2013r. do godz. 12:00.

 

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Poradni niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałczu (www.bip.ppp.powiatwalecki.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Poradni przy ul. Południowej 10b.

 

 

Wałcz, dnia 04.11.2013r. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Syrnyk 04-11-2013 12:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2013
Ostatnia aktualizacja: Marek Syrnyk 03-08-2015 18:31