Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zasady wydawania i rodzaje opinii

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałczu wydaje opinie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2003r., Nr 5, poz.46).

Opinie wydaje się na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w sprawie:

 1. Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 2. Wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej
 3. Odroczenia przez dziecko rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego
 4. Objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub w placówce
 5. Pozostawienia ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie
 6. Dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe  lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom
 7. Przystąpienia ucznia lub absolwenta z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu maturalnego   lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia lub absolwenta
 8. Przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, a także klasy pierwszej szkoły średniej na podbudowie programowej szkoły zasadniczej, szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej, kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia
 9. Przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy
 10. Udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki
 11. Zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego
 12. Objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej
 13. Zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu zarobkowych
 14. Braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć
 15. Innych określonych w odrębnych przepisach

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Syrnyk 17-11-2010 08:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-11-2010
Ostatnia aktualizacja: Marek Syrnyk 17-11-2010 08:34