Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

 

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałczu

 

Podstawę  prawną  niniejszego statutu stanowi:

 

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r, Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami);

 

 1. Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. O zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojowa państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668 – z późniejszymi zmianami);

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. Nr 223 z dnia 21.12. 2002r., poz. 1869);

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dziennik Ustaw Nr 228 z dnia 17 listopada 2010 r., poz. 1492);

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 17 listopada 2010 r.

w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dziennik Ustaw Nr 228, z dnia 17 listopada 2010 r., poz. 1488);

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228 z dnia 17 listopada 2010r., poz. 1487);

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. nr 173, poz. 1072);

 

 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 97, poz. 674, z późniejszymi zmianami);

 

 1. Decyzja Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Nr KO-V-BJ- 425/01/2010 z dnia 30 czerwca 2010 w sprawie wskazania Zespołu Orzekającego działającego przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałczu, przy  ul. Południowej 10 b,  jako właściwego do wydawania opinii i orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidzących i słabo widzących.

 

 

 

 

 

 

                                            Rozdział   I

                                  Postanowienia ogólne

                                                         § 1

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałczu, zwany dalej „Statutem” jest

podstawowym dokumentem wewnętrznym placówki, określającym cele i zadania oraz sposób wykonywania zadań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałczu, zwanej dalej „Poradnią”, jej organizację pracy oraz zakresy załatwianych spraw.

§ 2

 1. Nazwa poradni:  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałczu
 2. Siedziba poradni: Wałcz, ul. Południowa 10 b
 3. Teren działania Poradni obejmuje Powiat Wałecki:

1) gminę miejską Wałcz;

      2) gminę wiejską Wałcz;

      3) miasto i gminę Mirosławiec;

      4) miasto i gminę Tuczno;

      5) miasto i gminę Człopa

 

 

§ 3

 

 1. Poradnia jest publiczną specjalistyczną placówką oświatową, której celem jest wspomaganie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz udzielanie dzieciom i młodzieży, ich rodzicom lub opiekunom, nauczycielom i wychowawcom, pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i rehabilitacyjnej.
 2. Organem prowadzącym Poradnię jest Powiat Wałecki.
 3. Nadzór merytoryczny nad prawidłowym funkcjonowaniu placówki sprawuje

      Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie.

 

§ 4

 

 1. Poradnia jest placówką publiczną i ogólnodostępną.
 2.  Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.
 3. Poradnia udziela pomocy uczniom (ich rodzicom) i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie jej działania.
 4.  W przypadku dzieci nie uczęszczających do szkoły (przedszkola) oraz ich rodziców poradnia udziela pomocy  jeżeli dziecko mieszka na terenie jej działania.
 5. Poradnia może udzielać pomocy dzieciom, które nie uczęszczają do szkoły (ich rodzicom), nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek nie mających siedziby na terenie działania poradni oraz nie zamieszkałym na terenie działania za zgodą organu prowadzącego o ile zawarte zostało porozumienie pomiędzy właściwymi organami prowadzącymi.
 6. Wnioskodawcy (rodzice, opiekunowie prawni) mają prawo do zapoznania się z dokumentacją dotyczącą ich wniosku – w siedzibie poradni oraz w obecności jej pracownika.

 

Rozdział II

  Cele i zadania poradni oraz sposób wykonywania tych zadań

§ 5

Celem działania poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia

i zawodu, a także udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży.

§ 6

 1.  Do zadań Poradni należy w szczególności:

1) Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń i zachowań dzieci    i młodzieży, w tym ich predyspozycji i uzdolnień, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz specyficznych trudności w uczeniu się.


2) Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się,               nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów  oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej.


3)  Profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy      psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka.


4) Terapia dzieci i uczniów wykazującymi zaburzenia rozwojowe i zachowania dysfunkcyjne, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, a także terapia rodzin tych dzieci.


5)  Pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania                                                        kariery zawodowej. Wspieranie nauczycieli szkół i palcówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

6) Wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą.

7) Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny.   

8) Współdziałanie ze szkołami i palcówkami oświatowymi w udzielaniu i organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym współpraca w opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz planów działań wspierających dla uczniów którzy takiej pomocy potrzebują.                                                                  

9) Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły.
 

10)  Prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.


11)  Pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości   oraz mocnych stron uczniów.
 

2.     Poradnia realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:
 

1)  diagnozowanie
2)  opiniowanie                                                                                                                           3)  konsultacje
4)  terapie                                                                                                                                    5)  prowadzenie grup wsparcia
6)  rehabilitację
7)  doradztwo
8)  mediacje
9)  interwencję kryzysową
10)  działalność profilaktyczną                                                                                                  11)  działalność szkoleniową
12) działalność informacyjną. 

 

3.  Powyższe zadania pracownicy poradni realizują na terenie swojej placówki, na terenie

placówek oświatowych w rejonie swojego działania, na terenie instytucji wspierających

rozwój dzieci i młodzieży, a także w środowisku rodzinnym dziecka.

Szczegółowe zadania poradni i sposób ich realizacji ustalony jest w planie pracy

poradni.

 

                                                                                           

4.  Poradnia zapewnia pomoc dzieciom i młodzieży, dostosowując metody i sposoby

    oddziaływań do ich wieku i możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych

    z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

 

1)  zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę w czasie pobytu w poradni;

2)  przestrzega Konwencji Praw Dziecka (zapewnia pełne poczucie bezpieczeństwa

      zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym, szanuje godność dziecka

      i respektuje jego prawa);

3)  stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny

      pracy oraz przeciwpożarowe.

 

§ 7

 

1.  Poradnia współdziała z innymi poradniami, przedszkolami, szkołami, placówkami oraz organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.

 

2.  Poradnia współdziała z innymi poradniami i instytucjami poprzez:

1)  konsultacje,

2)  wymianę doświadczeń i informacji,

3)  współdziałanie przy organizowaniu szkoleń, seminariów, warsztatów, zespołów

     samokształceniowych itp.,

4)  współdziałanie w celu zapewnienia kompleksowej pomocy dziecku i rodzinie,

5)  wspólne podejmowanie działań (w tym profilaktycznych) na rzecz dzieci i ich

     środowiska lokalnego,

6)  przeprowadzanie szkoleń, warsztatów, prelekcji i pogadanek;

7)  uczestnictwo w szkolnych zespołach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

§ 8

 

1. W Poradni działa zespół orzekający, zwany dalej, „Zespołem”, który powoływany jest

    każdorazowo przez dyrektora.

 

2. W skład Zespołu wchodzą:

1) dyrektor jako przewodniczący lub wyznaczona przez niego osoba

2) psycholog

3) pedagog

4) lekarz

5) inna osoba (specjalista) jeżeli zachodzi taka potrzeba.

 

3. Zespół wydaje:

1) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży

niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania

specjalnej organizacji nauki i metod pracy:

a) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową;

b) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim;

c) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

d) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży z dysfunkcjami narządu wzroku (niewidomym, słabo widzącym i niedowidzącym);

e) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami sprzężonymi;

f) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie:

g) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym;

h) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami lub z zaburzeniami zachowania

2) orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z

upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim,

3) orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania

przedszkolnego, dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie

utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej,

4) orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan

zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,

5) opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia

niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

 

3. Regulamin działania Zespołu Orzekającego stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego

Statutu.

 

§ 9


Poradnia wydaje opinie w sprawach określonych w odrębnych przepisach, a także w innych sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży, w szczególności zaś:

1) wcześniejszego przyjęcia do szkoły podstawowej oraz odroczenia rozpoczęcia

    spełnienia obowiązku szkolnego,

2) pozostawienia ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej

    klasie,

3) objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,

4) dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do

    indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego

    stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności

    w uczeniu sie, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,

5) zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki

    drugiego języka obcego,

6) udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,

7) przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy,

8) przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły

    zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, a

    także klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej na podbudowie programowej szkoły

    zasadniczej, szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej, kandydata z problemami

    zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze

    względu na stan zdrowia,

9) przystąpienia ucznia lub absolwenta z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi

    lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu sie odpowiednio do sprawdzianu

    przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu

    przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu maturalnego

    lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w warunkach i formie

    dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia lub

    absolwenta,

  10) innych, określonych w odrębnych przepisach.

 

2. Opinie wydaje sie na pisemny wniosek rodziców dziecka lub opiekunów prawnych lub

    na pisemny wniosek ucznia jeżeli jest osobą pełnoletnią.

 

3. Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich,

    wnioskodawca powinien przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka,

    wydane przez lekarza.

 

4. Rodzice mogą dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek w

    szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i

    logopedycznych oraz opinię wychowawcy.

 

5.W przypadku, gdy opinia dotyczy ucznia, na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ucznia, poradnia przekazuje kopię opinii do szkoły lub placówki do której uczeń uczęszcza.

 

 

                                               ROZDZIAŁ III    

 

                                          Organy Poradni.

Kompetencje organów Poradni, zasady ich współdziałania oraz sposoby rozwiązywania sporów miedzy nimi.

 

§ 10

 

1. Organami poradni są:

1) dyrektor poradni,

2) rada pedagogiczna.

 

2. Kompetencje Dyrektora Poradni:

1) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Poradni osób: pracowników

pedagogicznych, administracyjnych i obsługi,

2) decyduje w szczególności w sprawach:

a) zatrudniania i zwalniania pracowników,

b) przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych,

c) występowania z wnioskami- po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w

sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

3) kieruje bieżącą działalnością merytoryczną Poradni oraz reprezentuje ją na

zewnątrz,

4) sprawuje nadzór merytoryczny w stosunku do pracowników pedagogicznych,

5) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji,

6) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Poradni,

7) organizuje obsługę administracyjną Poradni,

8) wykonuje zadania wynikające z przepisów szczegółowych:

a) ustala kalendarz organizacji roku szkolnego,

b) ustala przydział czynności pracowników Poradni,

c) przewodniczy posiedzeniom Rady Pedagogicznej,

d) przewodniczy posiedzeniom Zespołu Orzekającego lub powołuje przewodniczącego

e) powołuje skład Zespołu Orzekającego

f) zapewnia w siedzibie Poradni bezpieczne warunki pracy: higieniczne, sanitarne

i przeciwpożarowe,

g) podejmuje decyzje, które wynikają z przepisów szczegółowych, czy innych

sytuacji szczególnych.

 

3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą

1) dyrektor Poradni, będący jednocześnie jej przewodniczącym,

2) pracownicy pedagogiczni Poradni.

 

4. Kompetencje Rady Pedagogicznej:

1) uchwala Statutu Poradni,

2) uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem,

3) zatwierdza plany pracy i koncepcji rozwojowej placówki,

4) podejmuje uchwały w sprawach innowacji pedagogicznych w placówce,

5) opiniuje i zatwierdza tygodniowy rozkład zajęć (plan),

6) opiniuje projekt planu finansowego Poradni,

7) opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie pracownikom odznaczeń, nagród i

innych wyróżnień poza nagrodami z funduszu dyrektora,

8) opiniuje propozycje dyrektora w sprawie przydziału pracownikom

pedagogicznym stałych prac i zajęć w ramach pensum.

 

5.Rada Pedagogiczna posiada regulamin stanowiący załącznik nr 2 do Statutu.

 

 

§ 11

 

1. Dyrektor poradni i Rada Pedagogiczna w oparciu o zasady współdziałania organów

poradni podejmują proceduralne działania na rzecz rozwiązywania sporów powstałych

miedzy tymi dwoma organami, pracownikami, dyrektorem a pracownikami.

 

2. Każdy z wymienionych organów działa w granicach swoich kompetencji określonych

ustawą i w zakresie przewidzianym regulaminem.

 

3. Wszelkie spory muszą być rozwiązywane w sposób demokratyczny, obiektywny

i muszą służyć dobru dziecka i placówki.

 

4.Przewiduje się możliwość rozwiązywania sporów pomiędzy pracownikami Poradni poprzez:
- negocjacje stron będących w konflikcie w obecności Dyrektora Poradni;
- negocjacje stron w obecności Rady Pedagogicznej.

 

5.Jeżeli podjęte próby rozstrzygnięcia sporu na terenie Poradni nie dadzą rezultatu, sprawę przekazuje się do organu prowadzącego Poradnię.

 

6. Jeżeli dyrektor jest stroną w sporze – sprawę rozpatruje Rada Pedagogiczna, w przypadku braku rozwiązania przekazuje się ją do organu prowadzącego Poradnię.

 

§ 12

 1. Dyrektor poradni może za zgodą organu prowadzącego utworzyć stanowisko wicedyrektora oraz – w zależności od potrzeb – inne stanowiska kierownicze.
 2. Kompetencje wicedyrektora określa dyrektor.

 

ROZDZIAŁ IV  

 

Pracownicy Poradni.  Zakresy zadań, obowiązki, prawa pracowników  Poradni

 

§ 13

 

1. Poradnia zatrudnia pracowników pedagogicznych: psychologów, pedagogów,

    logopedów. Może zatrudniać także socjologów, doradców zawodowych, rehabilitantów.

 

2. Nauczyciel poradni, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych,

    korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach

    określonych w ustawie z 6 czerwca 1997r.- Kodeks Karny (dz. U. nr 88, poz. 553, z

    późniejszymi zmianami),

 

1) Dyrektor poradni jest zobowiązany z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy

    ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.

 

3. Poradnia może zatrudniać lekarza, który jest konsultantem, członkiem zespołu

    orzekającego Poradni lub zapewnić jego obecność poprzez zawarcie innej umowy   

    cywilno-prawnej.

 

§ 14

 

1. Wszyscy pracownicy pedagogiczni Poradni zobowiązani są do realizacji zadań

statutowych w ramach ich kompetencji na terenie Poradni oraz w środowisku dzieci

i młodzieży poprzez:

 

1) diagnozę,

2) konsultacje,

3) psychoedukację,

4) terapie,

5) doradztwo,

6) mediacje,

7) działalność profilaktyczną,

8) działalność informacyjną,

9) działalność szkoleniową,

10) udział w szkolnych zespołach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

11) interwencje kryzysowe.

 

2. Do szczegółowego zakresu zadań pracowników pedagogicznych należy:

 

1) przeprowadzanie diagnozy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,

2) prowadzenie terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej,

3) prowadzenie różnych form pomocy indywidualnej i grupowej dla dzieci i

    młodzieży i ich rodziców oraz nauczycieli,

4) planowanie pracy i prowadzenie pracy zgodnie z obowiązującym planem,

5) stosowanie twórczych i innowacyjnych form pracy,

6) dbałość o warsztat pracy poprzez gromadzenie pomocy dydaktycznych,

    samodzielne wykonanie pomocy oraz troskę o estetykę gabinetów,

7) planowanie własnego rozwoju zawodowego,

8) systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych poprzez aktywne

    uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

9) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

10) współpracę z innymi instytucjami wspierającymi rozwój rodziny i dziecka,

11) współdziałanie z rodzicami, opiekunami dzieci,

12) realizowanie zaleceń dyrektora i osób kontrolujących.

 

4. Pracownicy pedagogiczni prowadzą dokumentację dotyczącą swojej pracy.

 

                                               § 15

 

1. Pracownicy pedagogiczni realizują zadania określone w programie rozwoju Poradni i są

    odpowiedzialni za jakość pracy i jej wyniki.

 

2. Przebieg realizowanych zadań powinien być zgodny z osiągnięciami współczesnej

    nauki przy pełnym zaangażowaniu pracownika.

 

3. Pracownicy pedagogiczni są zobowiązani do:

1) przestrzegania tajemnicy zawodowej,

2) uzyskiwania akceptacji rodziców do wszelkich działań mających na celu

    udzielanie właściwej pomocy dzieciom i młodzieży,

3) obiektywnego stosunku do dzieci i młodzieży, co do których podejmowane są

   działania statutowe, a w szczególności nie uzależniania stosowanej pomocy od

   własnych przekonań politycznych, rasowych czy religijnych,

4) udzielenia pomocy merytorycznej osobom pracującym z dziećmi i młodzieżą,

5) współpracy z placówkami oświatowymi,

6) przestrzegania regulaminów i zarządzeń obowiązujących w Poradni,

7) podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

8) wzbogacania warsztatu pracy oraz wnioskowanie o jego modernizację lub

   uzupełnienie,

9) przestrzegania zasad konwencji o Prawach Dziecka – w tym kierowanie się

   dobrem dzieci i młodzieży, troską o ich zdrowie, postawy moralnej i

   poszanowaniem godności osobistej,

10) prezentowania właściwej postawy etycznej,

11) prawidłowego prowadzenia dokumentacji merytorycznej.

 

4. Pracownik ma prawo do:

1) współdecydowania o celach i zadaniach Poradni jako członek Rady

    Pedagogicznej,

2) decydowania w prawach doboru metod realizowanych przez siebie zadań,

3) kształtowania samodzielnego warsztatu pracy i samodzielnego doboru metod,

    jeżeli nie jest to sprzeczne z zasadą dobra dziecka i nie przeszkadza w pracy

    pracownikom placówki,

4) korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony

    dyrektora poradni, rady pedagogicznej oraz wyspecjalizowanych placówek

    naukowo - oświatowych.

 

 

 

 

§ 16

 

1. Pracownicy pedagogiczni służbowo odpowiadają przed dyrektorem poradni za:

1) poziom pracy dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej w odniesieniu do dzieci

    i młodzieży,

2) stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych, które mu

    powierzono,

3) zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia placówki,

    przydzielonych mu przez dyrektora,

4) nieprzestrzeganie procedury postępowania przy zaistniałym wypadku,

5) prawidłowość prowadzonej dokumentacji swojego działu.

 

2. Wykonuje inne czynności na polecenie dyrektora.

 

3. Prawa i obowiązki pracownicze nieujęte w Statucie określa Karta Nauczyciela oraz

    Kodeks Pracy.

 

§ 17

 

1. Liczbę pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Poradni ustala organ

    prowadzący na wniosek dyrektora w zależności od ilości zadań wykonywanych przez

    Poradnię oraz realnych możliwości wywiązywania się z nich, ilości osób objętych

    opieką Poradni i rozległości terenu działania.

 

2. W poradni zatrudnia się pracowników administracji i obsługi, a liczbę pracowników

    ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym w zależności od potrzeb

    Poradni.

 

§ 18

 

1. Dopuszcza się możliwość udzielenia pomocy dzieciom i młodzieży w ramach

    wolontariatu.

 

2. Wolontariuszem w poradni może być osoba pełnoletnia, która nie była karana i wobec

    której nie toczy sie postępowanie karne.

 

3. Dyrektor poradni:

1)  zawiera z wolontariuszem umowę określającą w szczególności zakres zadań

     wolontariusza i sposób ich realizacji, czas trwania umowy oraz zawierającą

     zobowiązanie wolontariusza do przestrzegania ustalonych w poradni zasad

     i obowiązków oraz do nie ujawniania informacji dotyczących osób korzystających

    z pomocy Poradni.

 

2)  ubezpiecza wolontariusza od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe

     w związku z wykonywaniem zadań przez wolontariusza.

 

3)  zapewnia warunki umożliwiające wykonywanie zadań przez wolontariusza.

 

4. Wolontariusz wykonuje zadania określone w umowie, we współpracy z pracownikami

    pedagogicznymi Poradni wyznaczonymi przez dyrektora Poradni oraz pod nadzorem

    dyrektora Poradni lub wyznaczonej przez niego osoby.

 

5. Na wniosek wolontariusza dyrektor Poradni jest obowiązany wydać  pisemne

    zaświadczenie o wykonaniu zadań przez wolontariusza.

 


                                             Rozdział  V  

 

                                     Organizacja pracy Poradni

 

§ 19

 

1. Poradnia działa w ciągu całego roku, jako placówka w której nie są przewidziane ferie

    szkolne.

 

2. Dzienny czas pracy poradni ustala dyrektor Poradni w uzgodnieniu z organem

    prowadzącym.

 

3. Poradnia ma możliwość tworzenia komórek organizacyjnych, filii oraz gabinetów

    zamiejscowych.

 

4. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć pracowników pedagogicznych wynosi 20 godzin

    i obejmuje czas przeznaczony na bezpośrednią pracę z dziećmi i młodzieżą,

   z rodzicami, nauczycielami i innymi osobami na rzecz dzieci, prowadzoną w Poradni i

   poza jej siedzibą.

 

5. Zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i

   doskonaleniem zawodowym realizowane są poza tygodniowym obowiązkowym

   wymiarem godzin zajęć w ramach czasu pracy.

 

§ 20

 

1. Pracownikom administracyjnym i obsługi przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego  

    w wymiarze określonym w Kodeksie Pracy.

 

2. Pracownikom pedagogicznym przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego

    w wymiarze określonym w ustawie Karta Nauczyciela.

 

§ 21

 

1. Na terenie Poradni prowadzone są głównie zajęcia diagnostyczne, terapeutyczne oraz

    konsultacje, doradztwo, psychoedukacja dla nauczycieli i rodziców.

 

2. Poza siedzibą Poradni prowadzi się działalność profilaktyczną, informacyjną,

    interwencje w środowisku uczniów, psychoedukacje, doradztwo, mediacje, konsultacje.

 

3. W wyjątkowych sytuacjach, uzasadnionych dobrem dziecka, poza siedzibą poradni

    wykonuje sie również zajęcia diagnostyczne i terapeutyczne.

 

 

 

§ 22

 

1. Szczegółową organizację działania Poradni w danym roku szkolnym określa arkusz

    organizacji Poradni, opracowany przez dyrektora Poradni, z uwzględnieniem rocznego

    planu pracy oraz planu finansowego Poradni - do dnia 30 kwietnia danego roku.

 

2. W arkuszu organizacji Poradni zamieszcza sie w szczególności: liczbę pracowników

    poradni w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz ogólną liczbę

    godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

 

3. Organizację Poradni, w tym arkusz organizacyjny Poradni na każdy rok szkolny

    zatwierdza organ prowadzący Poradnię, do dnia 25 maja danego roku.

 

§ 23

 

1. Poradnia prowadzi następującą dokumentację:

1) projekt organizacyjny,

2) plan pracy – koncepcję rozwojową placówki,

3) półroczne i roczne sprawozdania pracowników z realizacji przydzielonych zadań,

4) tygodniowy rozkład zajęć pracowników,

5) zakresy obowiązków pracowników,

6) skorowidz alfabetyczny i rejestr badanych,

7) dokumentację badań,

8) protokoły zespołów orzekających,

9) protokoły posiedzeń rad pedagogicznych,

10) dzienniki zajęć,

11) listę obecności,

12) księgę inwentarzowa,

13) teczki akt osobowych,

14) inną dokumentację zgodnie z obowiązującym wykazem akt i przepisami kancelaryjnymi   

     Poradni.


 

 

                                               ROZDZIAŁ VI             

                                          Postanowienia końcowe

§ 24


1. Poradnia jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach   

    określonych odrębnymi przepisami.

 

2. Poradnia prowadzi pełną księgowość zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych  

    i innymi.


3. Poradnia używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

4. Statut, zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oświatowego wchodzi       

    w  życie z dniem  uchwalenia.  

  

 

     Statut wraz z załącznikami został przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej Poradni

     Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałczu,

 

     w dniu………………………………

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do Statutu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wałczu

 

Regulamin Zespołu  Orzekającego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej       w Wałczu

 

 

Opracowany na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 18 września 2008r. w sprawie

orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych

poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. nr 173, poz. 1072)

 

§ 1

 

1. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałczu, zwanej dalej „Poradnią” są

organizowane i działają na zasadach określonych w/w rozporządzeniu zespoły orzekające.

 

2. Zespół wydaje:

1) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i

metod pracy,

2) orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania

przedszkolnego, zwanego dalej „indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym”, dla

dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do

przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej,

3) orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan

zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,

4) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenia o potrzebie

indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących.

5) orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z

upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim,

6) opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia

niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

 

§ 2

 

1.Powołanie zespołu, prowadzenie i protokołowanie przeprowadza sie na okoliczność

rozpatrywania każdego wniosku indywidualnie.

2. Zespoły Orzekające powołuje Zarządzeniem na piśmie dyrektor poradni.

3. Zespoły zbierają sie w terminach określonych w tzw. harmonogramie posiedzeń zespołu

opracowanym na dany rok szkolny.

4. Ze względów losowych zespoły mogą zbierać się także doraźnie w innych terminach, aniżeli wymienione w harmonogramie posiedzeń zespołu.

 

§ 3

 

1.W skład zespołu wchodzi:

1) dyrektor Poradni lub upoważniona przez niego osoba - jako przewodniczący zespołu,

2) psycholog, pedagog oraz lekarz,

3) inni specjaliści jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny.

2. Pracą zespołu kieruje jego przewodniczący.

 

§ 4

 

1. Zespół orzeka na wniosek rodziców / prawnych opiekunów/ dziecka, zwany dalej

„wnioskodawcą”.

2. Wniosek o wydanie orzeczenia albo opinii składa się do zespołu.

3. W razie potrzeby wydania dziecku jednocześnie orzeczenia o potrzebie kształcenia

specjalnego i orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego albo

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie indywidualnego

nauczania, wnioskodawca składa odrębne wnioski.

4. Jeżeli wniosek został złożony do zespołu niewłaściwego do jego rozpatrzenia, dyrektor

Poradni, niezwłocznie przekazuje wniosek do poradni, w której działa zespół właściwy do

rozpatrzenia wniosku, zawiadamiając o tym wnioskodawcę.

5. Dyrektor Poradni zwraca wnioskodawcy wniosek o wydanie orzeczenia albo opinii z

odpowiednim pouczeniem, jeżeli z treści wniosku wynika, że nie dotyczy on wydania

orzeczenia albo opinii.

6. Jeżeli z treści wniosku o wydanie orzeczenia albo opinii wynika, że nie dotyczy on

wydania orzeczenia albo opinii, dyrektor poradni zwraca wniosek wnioskodawcy wraz z

wyjaśnieniem przyczyny zwrotu oraz informacja o możliwym sposobie załatwienia sprawy.

 

§ 5

 

1. Wniosek o wydanie orzeczenia albo opinii o wczesnym wspomaganiu powinien

zawierać:

1) imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, a w

przypadku ucznia – również nazwę i adres szkoły oraz oznaczenie klasy, do której uczeń

uczęszcza, a także nazwę zawodu – w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie

zawodowe,

2) imiona i nazwiska rodziców /prawnych opiekunów/ oraz miejsca zamieszkania,

3) określenie celu i przyczyny dla której niezbędne jest uzyskanie orzeczenia albo opinii,

4) podpis wnioskodawcy.

§ 6

 

1. Wnioskodawca dołącza do wniosku posiadana dokumentację, uzasadniającą wniosek,

w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i

badan psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich.

2. Jeżeli do wydania orzeczenia albo opinii jest niezbędna informacja o stanie zdrowia

dziecka, wnioskodawca dołącza do wniosku wydane przez lekarza zaświadczenie o stanie

zdrowia dziecka, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Jeżeli wniosek dotyczy wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania,

wnioskodawca powinien przedstawić zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka, w którym

lekarz określa

1) Okres - nie krótszy jednak niż 30 dni - w którym stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub

znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły;

2) Rozpoznanie choroby lub innej przyczyny powodującej, że stan zdrowia dziecka

uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły;

3) Zakres, w jakim dziecko, któremu stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do

przedszkola, może brać udział w zajęciach, w których realizowana jest podstawa

programowa wychowania przedszkolnego, organizowanych z grupa wychowawcza lub

indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w przedszkolu;

4) Zakres, w jakim uczeń, któremu stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,

może brać udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, organizowanych z oddziałem

w szkole lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w szkole.

4. W przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, wnioskodawca dołącza

do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania zaświadczenie

określające możliwość dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu, wydane przez lekarza

medycyny pracy.

5. Jeżeli wnioskodawca nie dołączył do wniosku dokumentacji, o której mowa w ust. 2-5,

przewodniczący zespołu wzywa wnioskodawcę do przedstawienia tej dokumentacji w

określonym terminie, nie krótszym jednak niż 14 dni.

6. Jeżeli wnioskodawca nie posiada dokumentacji, o której mowa w ust. 2, albo dołączona

przez niego do wniosku dokumentacja jest niewystarczająca do wydania orzeczenia albo

opinii, badania niezbędne do wydania orzeczenia albo opinii przeprowadzają specjaliści

poradni wskazani przez przewodniczącego zespołu, odpowiednio do posiadanej

specjalności, z wyłączeniem badań i wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 3-5.

 

                                                          § 7

 

1.Wniosek wraz z dokumentacją przewodniczący zespołu kieruje do członków zespołu

oraz ustala termin posiedzenia zespołu.

2. Zespół może zasięgnąć opinii nauczycieli szkoły, do której uczeń uczęszcza, lub

wychowawców placówki, w której uczeń przebywa, w celu uzyskania informacji o

problemach dydaktycznych i wychowawczych edukacyjnych i wychowawczych ucznia,

informując o tym wnioskodawcę.

3. Przewodniczący zespołu zawiadamia wnioskodawcę o terminie posiedzenia zespołu.

Wnioskodawca może wziąć udział w posiedzeniu zespołu i przedstawić swoje stanowisko.

 

§ 8

 

1.Zespół wydaje orzeczenie oraz opinie większością głosów.

2. W razie równej liczby głosów rozstrzygający jest głos przewodniczącego zespołu.

3. Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół. Protokół zawiera w szczególności

informacje o podjętym rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem oraz informacje o

zgłoszonym przez członka zespołu innym stanowisku dotyczącym podjętego

rozstrzygnięcia wraz z uzasadnieniem. Protokół podpisują przewodniczący i członkowie

zespołu.

4. Protokoły z posiedzeń zespołu są sporządzane w Książce Protokołów Zespołu Orzekającego.

5. Orzeczenie i opinie przygotowuje członek zespołu wyznaczony przez przewodniczącego.

6. W Karcie Indywidualnej dziecka przechowywane są wyniki badań psychologicznych i

pedagogicznych wykonanych w tutejszej poradni oraz inna dokumentacja m.in.: wniosek

wraz z załączoną do niego dokumentacją, diagnozy członków zespołu, zawiadomienie o terminie posiedzenia, wezwanie do uzupełnienia wniosku, inna korespondencja z rodzicami w sprawie złożonego wniosku, wydane orzeczenie, poświadczenie dostarczenia orzeczenia wnioskodawcy.

 

§ 9

 

1. W przypadku uwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia, zespół wydaje odpowiednio

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego

przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania albo

orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, według wzorów

stanowiących załączniki nr 1-4 do rozporządzenia.

2.W orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego określa się zalecane:

1) Warunki realizacji potrzeb edukacyjnych, formy stymulacji, rewalidacji, terapii,

usprawniania, rozwijania potencjalnych możliwości i mocnych stron dziecka oraz inne

formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

2) Najkorzystniejsze dla dziecka formy kształcenia specjalnego: w przedszkolu

ogólnodostępnym, z tym z oddziałami integracyjnymi, integracyjnym albo specjalnym,

szkole ogólnodostępnej, szkole integracyjnej lub oddziale integracyjnym, szkole specjalnej

lub oddziale specjalnym, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym albo w szkole

zorganizowanej w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku

socjoterapii lub specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.

3.W orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego należy wskazać wszystkie zalecane

najkorzystniejsze dla danego dziecka formy kształcenia specjalnego spośród form

kształcenia wymienionych w ust. 2 pkt. 2.

4.W orzeczeniu o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego określa się:

1) Zalecane warunki realizacji potrzeb edukacyjnych, a także możliwości uczestniczenia

dziecka w życiu przedszkola, formy stymulacji, rewalidacji, terapii, usprawniania,

rozwijania potencjalnych możliwości i mocnych stron dziecka i inne formy pomocy

psychologiczno-pedagogicznej;

2) W przypadku dziecka, którego stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do

przedszkola, zakres, w jakim dziecko może brać udział w zajęciach, w których realizowana

jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego, organizowanych z grupa

wychowawcza lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w przedszkolu lub szkole.

5.W orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania określa się:

1) Zalecane warunki realizacji potrzeb edukacyjnych, a także możliwości uczestniczenia

ucznia w życiu szkoły, formy stymulacji, rewalidacji, terapii, usprawniania, rozwijania

potencjalnych możliwości i mocnych stron ucznia i inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

2) W przypadku ucznia, którego stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,

zakres, w jakim uczeń może brać udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych,

organizowanych z oddziałem w szkole lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w

szkole;

3) W przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie – także możliwość

dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu.

6.W orzeczeniu o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych określa się zalecane:

elementy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, na które należy położyć szczególny nacisk

w pracy z dzieckiem, metody i sposoby w realizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

oraz formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy udzielanej rodzicom

 

§ 10

 

1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się na okres roku szkolnego,

etapu edukacyjnego albo okresu kształcenia w danej szkole.

2.Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów szkół podstawowych z

upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim wydaje się na okres każdego etapu

edukacyjnego w tej szkole.

3.Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydaje się na okres do 5

lat.

4.Orzeczenie o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenie o

potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się na czas określony wskazany w

zaświadczeniu o stanie zdrowia dziecka, którym mowa w § 6 ust. 4, nie krótszy jednak niż

30 dni.

5.Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania ucznia szkoły prowadzącej kształcenie

w zawodzie wydaje sie na czas określony wskazany w zaświadczeniu o stanie zdrowia

dziecka, o którym mowa w § 6 ust. 4, nie krótszy jednak niż 30 dni i nie dłuższy niż rok

szkolny.

 

§ 11

 

1.W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia, zespól wydaje

odpowiednio orzeczenie o braku potrzeby kształcenia specjalnego, orzeczenie o braku

potrzeby indywidualnego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o braku potrzeby

indywidualnego nauczania albo orzeczenie o braku potrzeby zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, według wzorów stanowiących załączniki nr 5-8 do rozporządzenia.

2. W orzeczeniu o braku potrzeby zajęć rewalidacyjno-wychowawczych należy wskazać

stosownie do potrzeb dziecka zalecane formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a w

przypadku orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych należy także

wskazać zalecane formy pomocy udzielanej rodzicom.

 

§ 12

 

1. Zespół, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), wydaje nowe orzeczenie o

potrzebie kształcenia specjalnego w razie:

1) Zmiany okoliczności stanowiących podstawę wydania poprzedniego orzeczenia o

potrzebie kształcenia specjalnego;

2) Potrzeby zmiany wskazanych w poprzednim orzeczeniu zaleceń, o których mowa w § 8

ust. 2;

3) Potrzeby zmiany okresu, na jaki zostało wydane poprzednie orzeczenie.

2. Nowe orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się według wzoru

stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia. Nowe orzeczenie jednocześnie uchyla

poprzednie orzeczenie.

 

§ 13

 

1. Zespół, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), wydaje nowe orzeczenie

odpowiednio o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego albo o potrzebie

indywidualnego nauczania w razie zmiany okoliczności stanowiących podstawę wydania

poprzedniego orzeczenia.

2. Nowe orzeczenie odpowiednio o potrzebie indywidualnego przygotowania

przedszkolnego albo o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje sie według wzorów

stanowiących załączniki nr 2 i 3 do rozporządzenia. Nowe orzeczenie jednocześnie uchyla

poprzednie orzeczenie.

 

§ 14

 

1.W przypadku nieuwzględnienia wniosku rodziców (prawnych opiekunów), o którym

mowa w § 11 ust. 1 lub § 12 ust. 1, zespół wydaje odpowiednio orzeczenie o odmowie

uchylenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o odmowie uchylenia

orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenie o

odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, według wzorów

stanowiących załączniki nr 9-11 do rozporządzenia.

 

§ 15

 

1. W przypadku uwzględnienia wniosku o wydanie opinii, zespół wydaje opinię o potrzebie

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

2. Opinia zawiera:

1) datę wydania opinii;

2) oznaczenie poradni;

3) podstawę  prawną wydania opinii;

4) skład zespołu, który wydał opinię;

5) imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, a

także imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) oraz miejsce ich zamieszkania;

6) stwierdzenie, że zachodzi potrzeba wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;

7) wskazanie odpowiedniej formy pomocy i wsparcia udzielanych dziecku i rodzinie, w

szczególności pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym logopedycznej, stosownie do

potrzeb;

8) uzasadnienie opinii, w tym szczegółowe uzasadnienie wskazanej formy pomocy i

wsparcia;

9)podpis przewodniczącego zespołu.

 

§ 16

 

1. W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie opinii, zespół wydaje opinie o braku

potrzeby objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju.

2. Opinia zawiera:

1) datę wydania opinii;

2) oznaczenie poradni;

3) podstawę prawną opinii;

4) skład zespołu, który wydał opinie;

5) imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, a

także imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) oraz miejsce ich zamieszkania;

6) stwierdzenie, że nie zachodzi potrzeba objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju;

7) uzasadnienie zawierające w szczególności: wskazanie okoliczności, które zespół uznał za

istotne dla rozstrzygnięcia, oraz wyjaśnienie powodów, na podstawie których zespół

stwierdził, że nie zachodzi potrzeba objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju;

8)podpis przewodniczącego zespołu.

 

§ 17

 

1. Orzeczenie albo opinię dostarcza się wnioskodawcy na piśmie, w terminie 14 dni od

dnia posiedzenia zespołu.

2. Orzeczenie albo opinię wydaje  się w 3 egzemplarzach, natomiast orzeczenia o których

mowa w §11 ust.1 i w §14 w jednym egzemplarzu.

3. Wnioskodawca na swój wniosek może otrzymać odpis orzeczenia.

 

§ 18

 

1. Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do Zachodniopomorskiego Kuratora

Oświaty w Szczecinie za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie w terminie 14

dni od dnia jego otrzymania.

2. Jeżeli zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, uchyla

zaskarżone orzeczenie i wydaje nowe.

3. Od nowego orzeczenia służy wnioskodawcy odwołanie.

4. Zespół zobowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy kuratorowi

oświaty w terminie 14 dni od dnia w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie

nie wydał nowego orzeczenia zgodnie z ust 2 .

 

                                                          § 19

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do Statutu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wałczu

 

Regulamin Rady Pedagogicznej

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałczu

opracowany na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991roku o systemie oświaty ( Dz. U.

z 1996r. Nr 67, poz.329 z późniejszymi zmianami)

 

§ 1

 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem poradni realizującym zadania wynikające

ze Statutu Poradni, dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.

2. Członkami rady pedagogicznej poradni są wszyscy zatrudnieni pracownicy

pedagogiczni.

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor poradni.

4. W czasie nieobecności w pracy przewodniczącego Rady Pedagogicznej, posiedzeniom

przewodniczy wicedyrektor poradni lub wyznaczona przez dyrektora osoba.

 

§ 2

 

4. Zebrania rady pedagogicznej organizuje sie minimum 3 razy w roku szkolnym (przed

rozpoczęciem roku szkolnego, po pierwszym półroczu oraz na zakończenie roku

szkolnego), oraz w miarę bieżących potrzeb.

5. Zebrania rady pedagogicznej mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego

rady, organu prowadzącego, lub co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej w terminie

14 dni od daty wpłynięcia wniosku.

6. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest

odpowiedzialny za powiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania

z 7-dniowym wyprzedzeniem.

7. Zebrania Rady organizuje sie poza godzinami pracy dydaktycznej nauczycieli.

8. Obecność członków Rady Pedagogicznej na posiedzeniach Rady Pedagogicznej jest

obowiązkowa. W sytuacjach wyjątkowych Dyrektor Poradni może zwolnić członka rady z

udziału w posiedzeniu. Usprawiedliwienia nieobecności należy dopełnić przed

posiedzeniem Rady.

 

§ 3

 

1. Dyrektor poradni dwa razy w roku szkolnym przedstawia radzie pedagogicznej ogólne

wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz działalności poradni.

2. Członkowie rady pedagogicznej dwa razy w roku szkolnym składają sprawozdanie z

realizacji zadań założonych w indywidualnych planach pracy.

3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby

zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

 

§ 4

 

1. Zasady i tryb podejmowania uchwał przez Radę Pedagogiczną:

1.1. Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym podczas zebrań plenarnych zwykłą

większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków

Tajność głosowania może uchwalić Rada zwykłą większością głosów.

1.2. Wniosek może zgłosić każdy członek Rady.

1.3. Przewodniczący Rady przeprowadza głosowanie nad uchwałą.

1.4. Uchwały Rady obowiązują wszystkich pracowników poradni.

1.5. Uchwały Rady Pedagogicznej są numerowane.

 

§ 5

 

Zasady sporządzania dokumentacji Rady Pedagogicznej:

1. Z zebrania Rady oraz zespołu i komisji sporządza sie protokół, który w terminie do 7 dni

od daty zebrania wpisuje sie do księgi protokołów Rady.

2. Protokół podpisuje Przewodniczący obrad i protokolant.

3. Protokół jest odczytywany na następnej Radzie Pedagogicznej. Członkowie Rady

Pedagogicznej maja prawo zgłoszenia ewentualnych poprawek Przewodniczącemu

Rady. Rada decyduje o wprowadzeniu zgłoszonych poprawek do protokołu. Członkowie

nieobecni na posiedzeniu podpisują sie pod protokołem po jego przeczytaniu.

4. Księgi protokołów są podstawowym dokumentem działalności Rady Pedagogicznej i jej

komisji.

5. Księgi protokołów udostępniane są zatrudnionym nauczycielom, upoważnionym

przedstawicielom organu prowadzącego poradnię oraz organu sprawującego nadzór

pedagogiczny. Decyzja o udostępnianiu księgi protokołów należy do kompetencji

Dyrektora Poradni.

 

§ 6

 

Każdy członek rady jest zobowiązany do:

1. współtworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków

rady,

2. systematycznego podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych,

3. przestrzegania postanowień Statutu Poradni, zarządzeń Dyrektora Poradni i niniejszego

regulaminu,

4. realizowania zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Poradni oraz

uchwał Rady także wtedy, kiedy zgłosi do niej swoje zastrzeżenia (głosował przeciw lub

wstrzymał sie od głosu),

5. czynnego i zdyscyplinowanego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracach Rady

oraz jej komisji i zespołów, do których został powołany,

6. przestrzegania dyscypliny obrad podczas posiedzeń Rady,

7. składania przed Rada sprawozdań z wykonania nałożonych zadań,

8. nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady, które mogą naruszać dobro

osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników poradni.

 

§ 7

 

Nauczyciele reprezentujący Radę Pedagogiczną w innych organach lub komisjach są

zobowiązani do reprezentowania na ich forum opinii uzyskiwanych podczas plenarnych

posiedzeń Rady Pedagogicznej.

 

§ 8

 

Zmiany w niniejszym Regulaminie są dokonywane w trybie przewidzianym dla

podejmowania uchwał Rady Pedagogicznej.

 

§ 9

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Syrnyk 05-09-2011 11:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-09-2011
Ostatnia aktualizacja: Marek Syrnyk 05-09-2011 11:13