herb BIP - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałczu

www.bip.ppp.powiatwalecki.pl

Mapa biuletynu


Komunikaty/Dostosowanie
|___Komunikat CKE o sposobie dostosowania sprawdzinu i egzaminu gimnazjalnego w 2017/2018
|___Procedury przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2015/2016
|___Egzamin zawodowy 2015/2016
|___Egzamin maturalny 2013
|___Egzamin zawodowy 2013
|___Sprawdzian i egzamin 2012/2013
|___Sprawdzian i egzamin 2011/2012
|___Egzamin maturalny od 2011
|___Egzamin zawodowy od 2011
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałczu
|___Zasięg terytorialny
|___Obszar działań
|___Statut
|___Organizacja pracy
      |___Zarządzenia dyrektora
|___Dane teleadresowe
|___Strona www
|___Kodeks etyki pracowników PP-P w Wałczu
|___Regulamin Organizacyjny
|___Punkt Konsultacyjny
Opiniowanie
|___Zasady wydawania i rodzaje opinii
Orzecznictwo
|___Harmonogram posiedzeń zespołu Orzekającego PP-P w Wałczu 2017/2018
|___Zespół Orzekający
|___Procedury wydawania orzeczeń
|___Kształcenie specjalne
|___Nauczanie indywidualne
|___Harmonogram posiedzeń Zespołu Orzekającego w 2015/2016
|___Harmonogram posiedzeń Zespołu Orzekającago w 2014/2015
|___Tryb odwoławczy
|___Ile godzin rewalidacyjnych
Do pobrania
|___Wzór zaświadczenia lekarskiego - dotyczy opinii w sprawie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia
|___Wzór zaświadczenia lekarskiego dla potrzeb Zespołu Orzekającego PP-P w Wałczu
|___Wniosek o wydanie orzeczenia/opinii (dotyczy opini o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju)
|___Informacja o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka/ucznia
|___Wniosek o wydanie opinii
|___Wniosek o skierowanie do poradni dziecka przedszkolnego (opinia przedszkola)
|___Wniosek o realizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
|___Karta zgłoszenia na badania do PP-P
|___Dysleksja - druk skierowania (opinia szkoły)
|___Wniosek o przeprowadzenie badań i wydanie opinii (informacji)
Informacje
|___Pracownicy pedagogiczni
|___Administracja
|___Zamówienia publiczne
Nabór pracowników
|___Dokumenty aplikacyjne - specjalista ds finansowych
|___Specjalista ds. finansowych
|___Regulamin naboru do projektu
|___SZKOLNY ORGANIZATOR ROZWOJU EDUKACJI (SORE)
|___KOORDYNATOR SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA
|___Specjalista ds. finansowych
|___Dokumenty aplikacyjne
|___ASYSTENT KOORDYNATORA
|___MENADŻER PROJEKTU
|___Wyniki naboru
Zapytania ofertowe
|___Transport - zapytanie
|___Transport - formularz
|___Zawiadomienie o wyborze oferty
|___Opracowanie i monitorowanie PPW
|___Usługi Cateringowe
Zamówienia publiczne
|___Wyniki przetargu
|___Ogłoszenie w BZP
|___SIWZ
      |___
|___Za._nr_1 do SIWZ-2
|___Za._nr_2 do SIWZ-2
|___Za._nr_3 do SIWZ-1
Powiat Wałecki
|___Strona www Powiatu Wałeckiego
|___BIP Powiatu w Wałczu
Akty prawne
|___Kształcenie specjalne - 28.08.2017
|___Nauczanie indywidualne - 29.08.2017
|___Pomoc psychologiczno-pedagogiczna - 25.08.2017
|___Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 lipca 2015 r. - powracający z zagranicy
|___Rozporządzenie z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie warunków organizowania kształcenia specjalnego
|___Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. (ocenianie i klasyfikowanie)
|___Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. - zajęcia rew-wych.
|___Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. - wczesne wspomaganie
|___Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie (poradnie)
|___Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie (pomoc)
|___Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2014 w sprawie indywidualnego nauczania
|___Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy
|___Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statu
|___Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działań poradni
|___Rozporządzenie MENiS z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad dzialności ppp